Archív

Platné od 01.12.2011:

 • Mesačné výkazy poistného a odvodov do Sociálnej poisťovne sa povinne zasielajú už len elektronicky, vrátane všetkých potrebných prihlášok a odhlášok zamestnancov cez portál www.socpoist.sk

Platné od 01.01.2012:

 • Suma minimálnej mzdy na rok 2012 sa ustanovuje na: 
  a) 327,20 €URa za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 
  b) 1,880 €URa za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 
  ( Nariadenie vlády SR podľa § 2 ods.1 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde )
 • Daňový subjekt je povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.

Platné od 01.03.2012:

 • Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení"), účinnej od 1. marca 2012, pri platení poistného na sociálne poistenie, penále a pokút, sa stáva povinnosťou odvádzateľov poistného do Sociálnej poisťovne identifikovať platbu a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. 
  Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby, povinnej odvádzať poistné na sociálne poistenie (odvádzateľa poistného), ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. 
  Špecifický symbol označuje obdobie, resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba. 
  Pri platení poistného na sociálne poistenie nepredpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktorý sa poistné na sociálne poistenie platí, v tvare MMRRRR (napr. marec 2012 je v tvare 032012).

Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac