Novinky

Novela Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, hlavné zmeny od 01.01.2013 :

 • 1.) Súbeh výpovednej doby a odstupného :
  ak zamestnanec odpracoval : zamestnanec má nárok na :
  2 až 5 rokov 2 mesiace výpovedná doba
  + 1-mesačné odstupné 
  5 až 10 rokov 3 mesiace výpovedná doba
  + 2-mesačné odstupné 
  10 až 20 rokov 3 mesiace výpovedná doba
  + 3-mesačné odstupné 
  viac ako 20 rokov 3 mesiace výpovedná doba
  + 4-mesačné odstupné 
   
 • 2.) Dohodári – vedľajší pracovný pomer :
  Budú sa ich týkať ustanovenia o maximálnom pracovnom čase, prestávkach, minimálnej mzde, ospravedlnenia za neprítomnosť pre zdravotné problémy. Nemôžu pracovať nadčas.
 • 3.) Reťazenie práce na dobu určitú :
  Najviac na 2 roky dvakrát.
 • 4.) Dlhšia výpovedná doba :
  Zamestnávatelia môžu dohodnúť v pracovných alebo kolektívnych zmluvách aj dlhšie výpovedné doby.
 • 5.) Skúšobná doba :
  Možnosť predĺžiť v kolektívnej zmluve štandardnú 3-mesačnú dobu na 6 mesiacov pre bežného zamestnanca a 6- mesačnú na 9 mesiacov pre vedúcich.
 • 6.) Náhradné voľno a nadčasy :
  Doba sa skráti na 4 mesiace po mesiaci, v ktorom zamestnanec pracoval nadčas.
 • 7.) Práca nadčas u vedúcich zamestnancov :
  Najviac 416 hodín, zruší sa možnosť nariadiť alebo dohodnúť nadčasy nad limit .
 • 8.) Viac nadčasov zdravotníkov :
  Po dohode ďalších 100 hodín navyše.
 • 9.) Čerpanie dovolenky :
  Ak zamestnávateľ neurčí do 30.júna nasledujúceho roka, má právo na určenie dovolenky aj zamestnanec, oznámiť to musí najmenej 30 dní vopred.
 • 10.) Výpoveď pri neplnení povinností :
  Lehota a predlžuje na 6 mesiacov.
 • 11.) Konto pracovného času a flexikonto :
  Zlučujú sa, vyrovnávacie obdobie možno dohodnúť na najviac 30 mesiacov.
  Počas 12 mesiacov však nesmie jeho priemerný pracovný čas presiahnuť 48 hodín týždenne.
 • 12.) Neplatné skončenie pracovného pomeru :
  Doba na poskytnutie náhrady mzdy sa predlžuje z 9 na 12 mesiacov.
 • 13.) Závislá práca :
  Môže sa za ňu považovať aj jednorázová činnosť, napríklad na základe Zmluvy o dielo.
 • 14.) Práca v príbuznej oblasti zamestnávateľa :
  Ak sa zamestnávateľ do 15 dní nevyjadrí k oznámeniu zamestnanca, že chce popri pracovnom pomere vykonávať inú príbuznú alebo konkurenčnú zárobkovú činnosť, považuje to za súhlas.
 • 15.) Zakázané otázky pri pracovnom pohovore :
  Zamestnávateľ sa nebude môcť pýtať ani na členstvo v odborovej organizácií.
 • 16.) Dlhšia nočná práca :
  Končiť sa bude až o 6.hodine ráno.
 • 17.) Odborom sa posilní postavenie :
  Na svoju prácu získajú pracovné voľno a náhradu mzdy. Výpoveď musí zamestnávateľ prerokovať najneskôr s odborármi.
 • 18.) Kolektívne zmluvy len s výhodami :
  Firma bude musieť dodržať minimálne to, čo je v kolektívnej zmluve. Možnosť dohodnúť sa na náhrade za čas mimo pracovnej doby počas pracovnej cesty.
 • 19.) Monitorovanie zamestnancov :
  Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov kontrolovať a monitorovať zamestnancov. Musia však o tom vedieť.
 • 20.) Hromadné prepúšťanie :
  Za zamestnávateľa sa považuje aj zložka, ktorá má postavenie ako odštepný závod zapísaný v obchodnom registri.

Účinnosť Novely

Novela Zákonníka práce bola schválená NR SR a po podpísaní prezidentom SR účinná od 01.01.2013.


DOVP po novom Novela Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, platí od 01.01.2013:

(Dňa 01.09.2012 zverejnené v Zbierke zákonov , zákon č.252/2012 Z.z. )

Poberateľ predčasného starobného dôchodku pracujúci na dohodu :
Pri práci na dohodu (v akejkoľvek forme) poistenec už bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec. Preto poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý bude pracovať na dohodu, zanikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Odvody z príjmu za prácu na dohodu po novom:
Od 1.1.2013 sa zavádzajú nové odvody pre zamestnancov pracujúcich na dohody – DOVP – dohoda o vykonaní práce, DOPČ – dohoda o pracovnej činnosti, DBPŠ – dohoda o brigádnickej práci študenta :

 • A) Poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek – dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti:
  - Sociálna poisťovňa - spolu odvody zamestnanec 4% - ( starobné poistenie 4%)
  - Sociálna poisťovňa - spolu odvody firma 19,80% - ( starobné poistenie 14%, 0,8%, garančné poistenie 0,25%, rezervný fond solidarity 4,75%)
  Sociálna poisťovňa - odvody firma a zamestnanec spolu: 23,80%

  Zdravotná poisťovňa – zdravotné poistenie sa neplatí.

  Daňový úrad – daň zo mzdy 19%
  - daň zo mzdy 25% - zamestnanci s príjmom nad 3 300,00 €UR brutto
  (schválená Novela Zákona o dani z príjmov), platná od 01.01.2013
   
 • B) Poistenie zamestnanca (pravidelný príjem na základe DOVP alebo DOPČ) nejde o študenta a ani dôchodcu:
  - Sociálna poisťovňa - spolu odvody zamestnanec 9,40% - ( starobné poistenie 4%, nemocenské poistenie 1,40, invalidné poistenie 3,00%, poistenie v nezamestnanosti 1%)
  - Zdravotná poisťovňa - spolu odvody zamestnanec 4,00% -(zdravotné poistenie 4,00%)
  - Sociálna poisťovňa - spolu odvody firma 25,20% - ( starobné poistenie 14%, nemocenské poistenie 1,4%, invalidné poistenie 3%, poistenie v nezamestnanosti 1%, úrazové poistenie 0,8%, garančné poistenie 0,25%, rezervný fond solidarity 4,75%.

  - Zdravotná poisťovňa - spolu odvody firma 10,00% -(zdravotné poistenie 10,00%)

  -Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa - odvody zamestnanec spolu: 13,40%
  -Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa - odvody firma spolu: 35,20%
   
 • C) Poistenie zamestnanca (nepravidelný príjem na základe DOVP alebo DOPČ) :
  - Sociálna poisťovňa - spolu odvody zamestnanec 7,00% - ( starobné poistenie 4%, invalidné poistenie 3,00% )
  - Zdravotná poisťovňa - spolu odvody zamestnanec 4,00% -(zdravotné poistenie 4,00%)

  - ( starobné poistenie 14%, invalidné poistenie 3%, - Sociálna poisťovňa - spolu odvody firma 22,80% úrazové poistenie 0,8%, garančné poistenie 0,25%, rezervný fond solidarity 4,75%.

  - Zdravotná poisťovňa - spolu odvody firma 10,00%
  -(zdravotné poistenie 10,00%)

  -Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa - odvody zamestnanec spolu: 11,00%
  -Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa - odvody firma spolu: 32,80%
   
 • D) Poistenie študenta (s výnimkou žiaka strednej školy do dovŕšenia 18 rokov a príjme max 66/€UR/mesačne) na základe Dohody o brigádnickej práci študenta :
  - Sociálna poisťovňa - spolu odvody zamestnanec 7,00% - ( starobné poistenie 4%, invalidné poistenie 3,00% )
  - Zdravotná poisťovňa - spolu odvody zamestnanec 0,00% -(zdravotné poistenie 0,00%)
  - Sociálna poisťovňa - spolu odvody firma 22,80% - ( starobné poistenie 14%, invalidné poistenie 3%, úrazové poistenie 0,8%, garančné poistenie 0,25%, rezervný fond solidarity 4,75%.

  - Zdravotná poisťovňa - spolu odvody firma 0,00% -(zdravotné poistenie 0,00%)

  -Sociálna poisťovňa - odvody zamestnanec spolu: 7,00%
  -Sociálna poisťovňa - odvody firma spolu: 22,80%

 

Ostatné ustanovenia dohodárov od 01.01.2013 :

budú sa na nich tiež vzťahovať:

 • na všetky dohody sa bude vzťahovať minimálna mzda, ktorá od 01.01.2013 337,70 € mesačne alebo hodinová mzda 1,941 €UR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 • ustanovenia o pracovnom čase, nadčasoch či pohotovosti (napr. pracovný čas za 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín)
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • ospravedlnenie neprítomnosti z dôvodu choroby či úrazu, za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí
 • nárok na nemocenské dávky
 • nárok na materskú a rodičovskú dovolenku
 • ochrana pred neplatnou výpoveďou
 • právo na prestávky v práci na odpočinok a jedenie (30-minútová prestávka, ak práca presahuje 6 hodín)
 • príplatky za prácu v noci a cez sviatok
 • dohodári nebudú mať nárok na dovolenku ani na stravné lístky
 • pri posudzovaní nároku na hmotnú núdzu sa bude prihliadať aj na zárobok získaný prácou na dohodu, do posudzovaného príjmu sa započíta 75 % príjmu získaného z dohody

 

Novela Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, hlavné zmeny , s účinnosťou od 01.01.2013 :

 • 1.) SADZBA DANE
  Ruší sa tzv. "rovná daň".
  Sadzba pre fyzické osoby:
  - 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane,
  - 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima.
 • 2.) Sadzba pre právnické osoby:
  23% zo základu dane, zníženého o daňovú stratu.
 • 3.) OSOBITNÁ SADZBA DANE
  Zavádza sa nová tzv. osobitná sadzba dane. Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci niektorým ústavným činiteľom, konkrétne poslancom Národnej rady , prezidentovi, členom vlády, predsedovi a podpredsedovi NKÚ, bude zdanený aj osobitnou sadzbou dane 5%.
 • 4.) PAUŠÁLNE VÝDAVKY (SZČO, živnostníci atď.)
  - obmedzia sa na maximálnu výšku 5 040 €UR ročne (420 €UR mesačne),
  - ruší sa možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností.
 • 5.) ZDANENIE VÝSLUHOVÝCH DôCHODKOV
  Výsluhové dôchodky bývalých policajtov a vojakov, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek sa nebudú zdaňovať . Poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek, si budú môcť uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť dane "na daňovníka".
 • 6.) NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)
  Okruh daňovníkov, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), sa podstatne zúži.
  Nárok zostane len v prípadoch, kedy:
  – manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, do zániku nároku na rodičovský príspevok,
  – manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  – manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa bude odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť z tohto vlastného príjmu. Nebude sa môcť odpočítať poistné na dobrovoľné sociálne poistenie ani poistné "samoplatiteľa" na zdravotné poistenie.
 • 7.) DAŇOVÝ BONUS
  Pri posudzovaní nároku na daňový bonus sa budú brať do úvahy len tzv. aktívne príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2. Vylučujú sa tak príjmy "pasívne" podľa § 6 ods. 3 až 5, napríklad príjem z prenájmu.
  Nárok na daňový bonus sa obmedzí vekom dieťaťa a to tak, že nárok bude poslednýkrát v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 26 rokov veku.
 • 8.) DAŇ VYBERANÁ ZRÁŽKOU
  Sadzba dane pri dani vyberanej zrážkou má zostať 19% bez obmedzenia výšky príjmu.
  Základ dane pri príjmoch autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie bude stanovený ako príjem znížený o príspevok do umeleckých fondov (nebude možné odpočítanie paušálnych výdavkov).

Účinnosť Novely

Novela zákona o dani z príjmov bola schválená NR SR a po podpísaní prezidentom SR účinná od 01.01.2013.
Žiadne navrhované ustanovenia nemajú odloženú účinnosť.

 

Ďalšie zmeny :

Platné od 01.01.2013:

 • Suma minimálnej mzdy na rok 2013 sa ustanovuje na:
  a) 337,70 €URa za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  b) 1,941 €URa za každú hodinu odpracovanú zamestnancom
  ( Nariadenie vlády SR podľa § 2 ods.1 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde )

Platné od 01.01.2013:

 • Zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti :
  zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000,00 €UR, medzi fyzickými
  osobami nepodnikateľmi a zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje
  5 000,00 €UR medzi ostatnými subjektami.

Platné od 01.01.2014:

 • Daňový subjekt, ktorý je platiteľom DPH, má povinnosť doručovať všetky podania, hlásenia, priznania voči daňovému orgánu (Daňovému úradu SR), výlučne len elektronicky cez portál www.drsr.sk , aplikácia eDane, novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Referencie

Našim službám môžete dôverovať

Viac

Dotazník

Pripravíme vám cenovú ponuku na mieru. Stačí vyplniť jednoduchý dotazník

Viac

Kontaktujte nás

Kancelária:
Záhradnícka 72, Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 905 973 450

Viac